Общи условия за ползване и наемане на онлайн магазин

Прочетете внимателно следните условия за ползване и наемане на онлан магазин. Те регулират отношенията между ползвателите на сайта и наемателите на онлайн магазини, наричани по-долу „Потребител” и собственика на сайта V - Max Инженеринг ЕООД, наричан по-долу „WebMagazini.com”.

Фирма V - Max Инженеринг ЕООД

ЕИК : 205242867

Адрес на регистрация:

гр. София бул. Захарий Стоянов

 

При регистрация , клиента трябва да декларира, че е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ , прочел е общите условия за ползване и е съгласен с тях, приема да ги спазва добросъвестно и носи отговорност при нарушаването или неспазването им.

 

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Чл.1. Предлаганите от WebMagazini.com услуги представляват хостнати решения за ползване и наемане на онлайн магазини за онлайн търговия. Всеки новосъздаден магазин се качва на сървър на WebMagazini.com. Параметри на предлаганата услуга са представени в страница Цени (http://www.WebMagazini.com /Цени) в уеб сайта на WebMagazini.com;

Чл.2.WebMagazini.com предоставя достъп до контролния панел на наетия онлайн магазин, през който може да се въвежда и редактира наличното съдържание (артикули, продукти , текстове, новини и други);

Чл.3. WebMagazini.com предоставя безплатна техническа поддръжка на всички свои потребители/наематели без значение от избрания план.

Чл.4. Онлайн магазините могат да работят на:

• Безплатен субдомейн от типа http:// www .WebMagazini.com./ moiata-firma ;

• Регистриран домейн от типа http://www.moiata-firma.com. Потребителите сами закупуват домейна или възлагат поръчка на екипа на WebMagazini.com.

• Наличрн собствен домейн, който да бъде прехвърлен към сървърите на http://www.WebMagazini.com.

Чл.5. WebMagazini.com предоставя избор от няколко темплейтни дизайна с различни цветови схеми и изборът е в съответствие с избрания план за хостинг;

Чл.6. WebMagazini.com предоставя възможност на Потребителите да добавят допълнителни услуги към избрания ценови пакет.

Раздел II ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл. 7. Посочените по-долу понятия и определенията им ще имат следното значение за целите на тези Общи условия, индивидуалните договори, сключени с Ползвателите и другите съставяни във връзка с предоставянето на Услугите документи (в това число, но не само, протоколи, фактури, писма, съобщения, кореспонденция и др.):

1. WebMagazini.com е платформа за създаване и поддържане на онлайн магазини за осъществяване на професионална и/или търговска дейност и представлява единство от софтуер, база данни, документация, дизайн, изображения, видео, лицензионни кодове, лицензионни файлове и други материали, включително всички обновявания, поправки, решения, постигнати в процеса на работа и подобрени или ограничени функционално версии на Платформата.

2.„Онлайн магазин WebMagazini.com ” – е съвкупност от уеб страници, файлове и интерфейси създадени и поддържани чрез Платформата, които се използват от Ползвателя като средство за електронна търговия, което предоставя на Клиентите на Ползвателя информация за неговите Продукти и дава възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната цена, както и административен панел за управление на Платформата;

3.„Ползвател” – е пълнолетно и дееспособно физическо лице или юридическо лице, както и обединение на лица, осъществяващо професионална и/или търговска дейност, на което се предоставят Услугите по наемане на онлайн магазин с WebMagazini.com.

4.„Клиент” – лице посещаващо Онлайн магазина на Ползвателя или наемащо онлайн магазин от WebMagazini.com.

5.„Продукти” – са стоки и/или услуги, информация за които е публикувана в Онлайн магазина на Ползвателя или в WebMagazini.com.

6.„Услуги” – включва услугите по създаване, съхранение и ползване на Онлайн магазин с определени функции, на база платформата WebMagazini.com (или за краткост услуга Онлайн магазин), услугата Хостинг, услугите по техническа поддръжка и други услуги включени в закупения от Ползвателя Пакет или предоставяни му по индивидуален договор с Доставчика WebMagazini.com;

7.„Профил на Ползвателя” – уеб страници представляващи административна област за управление на Услугите и ползване на техническа поддръжка в WebMagazini.com.

8.„Хостинг” – е услуга по осигуряване на дисково пространство, процесорно време, памет, трафик и съвместима работна среда за Онлайн магазини на сървъри осигурени от WebMagazini.com.

9.„Палан” - е набор от Услуги, предлаган от Доставчика стандартно за всички Ползватели или специално за група/категория Ползватели.

10."Домейн" е името на домейна, официално регистриран в системата за имена на домейни.

11."Право за отстраняване на надписа за авторските права" е услуга по отстраняване от създаденият Онлайн магазин на съобщението за авторски права и връзките към уеб сайтовете на WebMagazini.com от заглавния надпис и долния надпис, единствено в клиентската област на Онлайн магазина.

12.„Клиентска област” – част от Онлайн магазина предназначена за Клиентите на Ползвателя.

13.„Административен панел” - част от онлайн магазина предназначена за Ползвателя, служеща за дистанционно администриране и управление на Онлайн магазина.

14.„Права на интелектуална собственост” са авторски права (имуществени и неимуществени), сродни права, права върху марки, патенти, търговски тайни, know how, производствен опит, права за публикуване, договорни и лицензионни права и всякакви други права на интелектуална собственост, които съществуват или могат да възникнат, както и всяко подновяване и удължаване на тези права.

 

Раздел II I РЕГИСТРАЦИЯ

 

Чл.8. Регистрация и създаване на нов магазин се извършват онлайн, чрез сайта на WebMagazini.com, след избор на пакет. Потребителят попълва необходимата информация коректно и определя мейл и парола за достъп до административния панел на магазина. При завършване на процеса на регистрация, потребителят получава мейл с данни за достъп до контролния панела. Магазинът е активен веднага.

Чл.9. Всяко юридическо или физическо лице има право да наеме онлайн магазин като се задължава да спазва Законите на Република България и Европейския съюз.

 

Раздел I V ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

Чл.10. Потребителят заплаща авансово само по банков път (съгласно Наредба Н-18 ) ползваните от него услуги, съгласно избраният от него ценови пакет и срок. Конкретните ценови условия ще намерите в страница Цени (http://www.WebMagazini.com. /Цени) в уеб сайта на WebMagazini.com.

Чл.11. WebMagazini.com си запазва правото да променя ценовите условия и параметрите на предлаганите услуги без предизвестие.

Чл.12. WebMagazini.com уведомява потребителите, които вече имат активирана платена услуга, 30 дни предварително при промяна на ценовите условия.

Чл.13. WebMagazini.com не може да променя ценовите условия за предплатени услуги.

Чл.14. Цените на допълнителните елементи към основните ценови пакети са посочени в страница Цени (http://www.WebMagazini.com /Цени) в уеб сайта на WebMagazini.com.

Чл.15. Потребителят се съгласява във долната част на сайта, наричана футър да бъде поставено лого с активен линк към сайта WebMagazini.com. Логото може да бъде премахнато след заплащане на еднократна такса в размер на 200 лева.

 

Раздел V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.16. Потребителят/наемателя е длъжен и е съгласен, че носи отговорност за съдържанието, публикувано на неговия нает онлайн магазин създаден, чрез платформа на WebMagazini.com. WebMagazini.com не може и не е задължен да контролира съдържанието, публикувано чрез услугата, не може и не е задължен да гарантира достоверността или качеството на подобно съдържание, не носи отговорност за това съдържание и за това дали същото се придържа към законовите изисквания и морала.

Чл.16а. Наемателя на нает онлайн магазин чрез платформа на WebMagazini.com, е длъжен да приема плащания само по банков път или чрез лицензиран пощенски оператор съгласно чл.3 от

НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (ЗАГЛ. ИЗМ. -

ДВ, БР. 80 ОТ 2018 Г.) с което се освобождава да издава касов бон.

Чл.16 б. В случай на нарушение на чл.3 от Наредба Н-18/2016г. , т.е. приема плащания различни от описаните в чл. 16а от Общи условия за ползване и наемане на онлайн магазин, е длъжен да регистрира наетия онлайн магазин в НАП и да закупи и използва касов апарат и изпълни всички изисквания съгласно ТЪРГОВСКИ ЗАКОН на Република България.

Чл. 16 в. Наемателя на онлайн магазин нает от Фирма V-Max Инженеринг ЕООД , приема и се съгласява , че освобождава от всякаква юридическа и финансова отговорност Фирма V-Max Инженеринг ЕООД ако наруши чл.3 от Наредба Н-18/2016г. или на който и да е закон на Република България.

Чл.17. Потребителят е длъжен и е съгласен да предостави легални и валидни данни в процеса на регистрация – име, фирма, ЕИК/БУЛСТАТ и телефон, като дава изрично съгласие да получава служебни съобщения, свързани с предоставяната услуга на посочения при регистрирането имейл. При невярно попълнени данни на Потребителя, WebMagazini.com ще изтрие създадения магазин без предупреждение.

Чл.18. Потребителят е длъжен и е съгласен, че сам е отговорен за сигурността на неговата парола и акаунт. WebMagazini.com не може и няма да подлежи на отговорност при каквато и да е загуба или повреда произтичаща от грешка от страна на Потребителя при поддържане сигурността на неговия акаунт.

Чл.19. Потребителят е длъжен и е съгласен да предоставите легални и валидни данни в процеса на регистрация.

Чл.20. Потребителят е длъжен и е съгласен да не използва услугата за цели забранени от българското законодателство.

Чл.21. Потребителят е длъжен и е съгласен да не публикува материали, които са противозаконни, оскърбителни, заплашителни, нецензурни, клеветнически и други подобни в разрез с добрите нрави. Да не публикува материали в нарушение на авторското право на трета страна.

Чл.22. Потребителят е длъжен и е съгласен, че не разпространява зловреден и шпионски софтуер и какъвто и да е продукт от вредно естество.

Чл.23. Потребителят е длъжен и е съгласен да не уврежда по какъвто и да било начин или прави опит за увреждане на услугата, включително сървърите и мрежата, свързани с услугата.

Чл.24. Потребителят е длъжен и е съгласен да не възпрепятства и да не прави опити да възпрепятства ползването на услугата от други потребители.

Чл.25. Потребителят е длъжен и е съгласен да пази в тайна всяка кореспонденция между него и WebMagazini.com в писмен и електронен вид и по никакъв начин да не я споделя пред трета страна или в публичното интернет пространство.

Чл.26. Потребителят е длъжен и е съгласен да не използва услугата за изпращане на нежелани търговски или други съобщения до трети лица – „Спам” ИЛИ Непоискани търговски съобщения от служебият/те имейли които получава при наемане на хостин план.

Чл.27. Потребителят е съгласен, че неговото съдържание може да бъде предавано некриптирано през различни преносни среди или променяно за да удовлетвори техническите изисквания на мрежите, устройствата или приложенията, към които се предава.

Чл.28. Потребителят е съгласен, че WebMagazini.com не може да бъде подсъдима за каквито и да са директни, индиректни или инцидентни вреди, включващи, но неограничени до, вреди причиняващи загуба на ползи, загуби на възможност за използване, данни или други неизброени загуби, които са в резултат на използването или невъзможността за използване на Услугата.

Чл.29. Потребителят е длъжен и е съгласен да не копира, продава, препродава или използва част от Услугата, използването на Услугата или достъпа до Услугата без изрично писмено разрешение от WebMagazini.com.

Чл.30. Потребителят е длъжен и е съгласен, че дължи обезщетение и носи отговорност пред WebMagazini.com и неговите търговски партньори за всяко оплакване или искане, направено от трета страна и предизвикано от действията на потребителя, извършени в нарушение на тези правила за ползване или нарушение на авторско или друго право от потребителя.

 

Раздел VI

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.31. WebMagazini.com предоставя услугата във вида каквато е описана и предложена на Потребителя към момента на предоставянето й. WebMagazini.com не носи отговорност за неправилното разбиране или тълкуване на параметрите на предлаганата услуга от страна на Потребителя.

Чл.32. Съгласно закона за личните данни WebMagazini.com е длъжен да предприеме мерки за защита на личните данни предоставени от Потребителя съгласно закона за личните данни. На това основание WebMagazini.com има правото да изисква от Потребителя проверка и сверяване на истинността на въведените от него лични данни.

Чл.33. WebMagazini.com не гарантира, че услугата ще е непрекъсната, навременна, сигурна или лишена от грешки.

Чл.34. WebMagazini.com осигурява безплатна техническа поддръжка на системата и възможност за отговор на зададените от Потребителя въпроси всеки работен ден от 9.00 до 18.00 часа.

Чл.35. WebMagazini.com не носи отговорност за технически прекъсвания на услугата поради форсмажорни обстоятелства, профилактика на системата, по вина на трета страна или разпореждане на компетентни държавни органи.

Чл.36. WebMagazini.com не носи отговорност за каквито и да се имуществени и неимуществени щети причинени от Потребителя на трети лица, обществени и политически организации, движения, етнически и религиозни общности, институции и други при ползването на услугата.

Чл.37. WebMagazini.com може, но няма задължение да премахне Съдържание или Акаунт съдържащ Съдържание, които единствено по преценка на WebMagazini.com намира за незаконно, обидно, расистко, заплашително, клеветническо, порнографско, неприлично или нередно по друг начин или нарушаващо нечия интелектуална собственост или тези Условия за ползване.

Чл.38. WebMagazini.com предоставя услуга, която е актива от момента на създаването на онлайн магазина. Услугата няма пробен период. WebMagazini.com ще изтрие създадения онлайн магазин, ако в рамките на 30 дни от създаването му, в него няма въведено съдържание.

 

Раздел VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

Чл.39. С изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Потребителя период и ценови пакет.

Чл.40. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора .

Чл.41. По взаимно съгласие на страните писмено в това число и по електронен път.

Чл.42. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.

Чл.43. При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

Чл.44. WebMagazini.com има право по своя преценка да прекрати предоставянето и поддържането на услугата, в случай че действията на Потребителя противоречат на задълженията на Потребителя описани в Раздел V.

Чл.45. WebMagazini.com има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват от съответния потребител в нарушение на настоящите общи условия или законодателството в Република България.

 

Раздел VIII

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

Чл.46. В случай на противоречие между тези условия за ползване и уговорки в специален договор между WebMagazini.com и Потребителя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл.47. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези условия за ползване няма да води до недействителност на целия договор.

Чл.48. Всички спорове, породени от тази условия за ползване или отнасящи се до тях, ако не могат да бъдат уредени по приятелски начин между WebMagazini.com и Потребителя чрез преговори, ще бъдат отнасяни за решаване от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

Чл.49. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл.50. Настоящите Условия за ползване влизат в сила след потвърждаване от страна на Потребителя.

Чл.51. Настоящите Условия за ползване влизат в сила след уведомяване на всички настоящи Потребители на WebMagazini.com чрез съобщение публикувано на началната страница в административния панел на магазина и ако Потребителят не заяви в 30 дневен срок, че ги отхвърля.

Чл.52. Настоящите Условия за ползване влизат в сила от 12 Март 2018г.

Чл.53. Всеки потребител, който не е съгласен с публикуваните условия за ползване е длъжен веднага да напусне уеб страницата на www . webmagazini . com .

V - Max Инженеринг ЕООД

Адрес на регистрация

гр. София

бул. Захарий Стоянов

ЕИК : 205242867

 

Телефон: 0885468223

Мобилен: 0879606998

http://www.webmagazini.com